Jak dobrać alkomat do swoich potrzeb.


1/Zastanów się jak często będziesz korzystał z alkomatu. 

2/Jaki błąd pomiaru zaakceptujesz tzn. o ile może się odchylić wynik  na twoim alkomacie od wzorca np. urządzenia dowodowe takie które używa policja mają błąd maksymalny w tym dolnym zakresie do 0,02 mg/l.

3/Czy kupić alkomat z komórką półprzewodnikową-błąd pomiaru w tego typu urządzeniach jest nieznany.

4/Czy kupić alkomat z komórką elektrochemiczną? – tak te komórki mają stabilny pomiar i można określić błąd pomiaru. Zalecam dokładnie czytać gwarancje i instrukcje obsługi przed zakupem.

5/  95% alkoholu metabolizuje się w wątrobie ,średni spadek alkoholu w ciągu jednej godziny to około 0,1 mg/l. wydychanego powietrza lub 0,2 promila w krwi.

Z uwagi na środowisko w jakim przyszło nam obecnie żyć - ilość konserwantów w żywności, wielozadaniowość i stres, proces rozkładu alkoholu może sie wydłużyć.

6/Alkomat powinien podawać wynik w mg/l a nie w promilach. Alkomat podaje zawsze ilość czystego alkoholu w mg w jednym litrze wydychanego powietrza.

 Na terytorium RP osobę u której poziom alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,1 mg/l czyli do 0,09 mg/l uważa się za trzeźwą. Stan „po spożyciu’’ to od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l

„stan nietrzeźwości’’ to od 0,25 mg/l w górę.

 7/W zakładach pracy można dokonywać badań alkomatami które nie mają świadectwa wzorcowania-dawnej legalizacji, jeśli pracownik wyrazi na to badanie  zgodę, ale na podstawie takiego pomiaru nie można wyciągnąć konsekwencji prawnych wobec pracownika. Jest też możliwość że pracownik odmówi podaniu się badania  alkomatem bez świadectwa wzorcowania (proszę nie mylić ze świadectwem kalibracji!!!) który nie ma ważnego świadectwa wzorcowania a na życzenie pracownika pracodawca powinien okazać świadectwo wzorcowania .

Aby badanie miało wartość dowodową należy dokonać badania alkomatem który posiada ważne świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium PCA .Wszystkie inne atesty które są podawane przy urządzeniach nie są istotne a wręcz mogą wprowadzać w błąd dawać złudzenie czegoś super dokładnego co ma atest (ale mało kto zwraca uwagę co to za atest) jedynie jeszcze istotny jest atest na ustnik jednorazowy który wydaje PZH: HŻ

8/Przy zakupie alkomatu który nie posiada świadectwa kalibracji- tzw. alkomaty podręczne polecam zakup w sklepie tam gdzie można na miejscu u sprzedawcy porównać co pokazuje ten alkomat który chcemy zakupić w kilku pomiarach np. na wzorcu 0,10 mg/l jeden za drugim pomiarem i porównać  z alkomatem dowodowym na tym samym stężeniu  który ma ważne świadectwo wzorcowania.

9/Dobrze jest sprawdzić jak alkomat jest zabezpieczony przed "manipulowaniem wyniku" - oczywiście dotyczy to alkomatów które nie posiadają świadectwa wzorcowania a które używa się w zakładach pracy czy poradniach uzależnień lub przez inne  służby. Tak na wstępie proponuje wykonać proste ćwiczenie : zamiast wdmuchiwać powietrze do alkomatu przez ustnik, to proszę wciągnąć powietrze przez ustnik. Jeśli alkomat nie ma zabezpieczenia to poda wynik po badaniu zero "0" bo zbada powietrze nie wydychane z płuc ale te atmosferyczne z  otoczenia. Dodam jeszcze że prowadzenie badań  generuje stres i może być tak że prowadzący badanie tego nie zauważy-czy wdmuchuje czy wyciąga powietrze. Prowadzenie takich badań wymaga pewnego przygotowania -warsztatu jako  że badamy CZŁOWIEKA a nie samą substancję .I tak np.  policjant który zajmuje się badaniem alkomatem przechodzi odpowiednie szkolenie i dostaje na to certyfikat.

 

  

U W A G A !  W A Ż N E !

10/Proponuje pracodawcom zapoznanie się z nowelizacją ustawy o wych. w trzeż. z lipca 2011  a szczególnie art.17 

Art. 17. 1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

  1. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.
  2. Na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika.
  3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2. 

Kto to jest ?  „uprawniony organ do ochrony porządku publicznego” .

kto to jest-wyjaśniamy podczas szkoleń .

Uwaga !!! przypominamy - nowe prawo odnośnie progów zawartości alkoholu  dla „narciarzy” .Jeżeli stwierdzą u osoby uprawiające te sporty powyżej 0,25 mg/l lub 0,5 promila to zostaniesz potraktowany podobnie jak nietrzeźwy kierowca na drodze.

Uwaga jeśli dojdzie do kolizji na stoku to najprawdopodobniej zostaniesz poddany badaniu alkomatem przez policje. Jeśli stwierdzą że byłeś pod wpływem alkoholu (od 0,25mg/l lub 0,5 promila w górę) to możesz być pociągnięty do wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu , i to nawet znacznej kwoty z uwagi na poniesione straty finansowe np. niemożności prowadzenia firmy, rehabilitacje, leczenie specjalistyczne  itp.. Uwaga kolejna najważniejsza , żadna polisa ubezpieczeniowa  nie działa jeśli jesteś pod wpływem alkoholu–płacisz poszkodowanemu z własnej kieszeni!!!!.

Kto  na terenie zakładu pracy może zbadać pracownika alkomatem? Jakim alkomatem?

O tym, że alkohol w miejscu pracy jest poważnym problemem, napisano już wiele artykułów i poważnych naukowych dysertacji. Wiedzą o tym zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Ci pierwsi coraz częściej decydują się na badanie stanu trzeźwości zatrudnionych w swoich firmach osób. Jeżeli podchodzą do tego poważnie powinni inwestować w urządzenia, które gwarantują wiarygodny odczyt a tym samym bezpieczeństwo pracy w zakładzie. 

Należy jednak pamiętać, że zgoda na takie badanie nie jest obowiązkiem nałożonym na pracownika z tytułu samego zatrudnienia, chyba że strony(pracownik i pracodawca) umówią się na piśmie inaczej. Jeżeli pracownik nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania przez pracodawcę lub  przedstawicieli pracodawcy, musi być on przeprowadzony przez uprawnione do tego instytucje tj. Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną bądź Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zgodnie z art. 17 „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości” (nowelizacja z lipca 2011 r.).To tylko te w/w służby  mają  prawo a nawet mogą stosować środki przymusu do takiego badania. 

Żyjemy w XXI wieku w w o l n y m kraju i pracownik, obok obowiązków, ma też swoje prawa. Między innymi ma również prawo do odmowy poddania się badaniu na zawartość alkoholu pracodawcy lub osobie (firmie), która go reprezentuje, jeżeli nie jest ono wykonywane przez wymienione organy, chyba że pracownik zawrze z pracodawcą odrębną zgodę na piśmie o poddaniu się badaniu na każde wezwanie  pracodawcy . Gdy jednak wyrazi taką zgodę poddaniu się badaniu trzeźwości powinien mieć gwarancję, że urządzenie pomiarowe, które wykorzystuje się w badaniu, jest najwyższej jakości, posiada ważne świadectwo wzorcowania i zapewni wiarygodny wynik. Wydaje się to rzeczą oczywistą niestety nie jest standardem w wielu zakładach pracy. Oczywiście pracownik może odmówić badania bez żadnego uzasadnienia, musi sie jednak liczyć się z konsekwencjami np. rozwiązaniem umowy o pracę -skutek podpisanej zgody. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o wych. w trzeźwości. Coraz częściej w kontraktach jako podwykonawca jest zobowiązany do: "11) Zapewnienia, aby osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu umowy nie spożywały alkoholu, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie prac realizowanych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na każde żądanie Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej zgodę na kontrolę trzeźwości tych osób, podczas ich pobytu na terenie prac realizowanych dla Zamawiającego."  Odrębną sytuacją jest wypadek przy pracy kiedy to pracownik ma obowiązek poddania się badaniu trzeźwości.

Kiedy najczęściej dochodzi do odmowy poddania się badaniu przez pracownika? Zazwyczaj wtedy, gdy do badania używane są urządzenia bez świadectwa wzorcowania. Należy pamiętać, że świadectwo kalibracji to nie to samo co świadectwo wzorcowaniaŚwiadectwo wzorcowania wydaje laboratorium posiadające akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji, zaś świadectwo kalibracji –autoryzowany serwis. Każdy kto jest badany, także przez policję lub inną służbę, ma prawo przed badaniem zażądać okazania ważnego świadectwa wzorcowania urządzenia, którym będzie badany. Jeśli prowadzący badanie odmówi okazania takiego świadectwa – mamy prawo odmówić poddania się badaniu, istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo złego pomiaru, co może prowadzić  do poważnych, a zupełnie nie zasłużonych konsekwencji.

Bezpieczeństwo pracy powinno być ważne nie tylko dla pracodawcy ale i dla pracowników. W wielu zakładach pracy, umożliwiono pracownikom samodzielny dostęp do certyfikowanych alkomatów przed przystąpieniem do pracy. Są to tzw. "punkty zero". Każdy pracownik może sam ocenić, czy kwalifikuje się do podjęcia swoich obowiązków służbowych. Alkohol jest substancją która zaburza samoświadomość a poza tym stres, obecna żywność naładowana konserwantami staje się blokerem rozkładu alkoholu i  z tego powodu dziś jeż się nie da się wyliczyć prognozy rozkładu alkoholu w organizmie człowieka. Taki sposób samodyscypliny chroni pracowników przed konsekwencjami dyscyplinarnymi a pracodawcę przed poniesieniem kosztów związanych z wypadkami i utratą zdolnych, wykwalifikowanych pracowników. I to jest właśnie odpowiedzialne zachowanie, czego ciągle sam się uczę i zachęcam do tego innych. Taki "punkt zero" to też świadectwo dla personelu, że zakład pracy daje pracownikowi wolność wyboru, czyli okazuje mu zaufanie. Jeżeli jednak pracownik, nie korzysta z możliwości samodzielnej kontroli, jest to dla pracodawcy sygnałem niedojrzałości lub po prostu głupoty i może być pierwszym krokiem do rozstania się z taką osobą. Cały ciężar odpowiedzialności pracownik bierze wówczas na siebie. Życie, w tym także zawodowe, nie jest proste, wymaga mądrych, przemyślanych decyzji, związane jest z niekończącym się samorozwojem, doskonaleniem umiejętności, ale poprzez to daje gwarancję rozwoju również i firmie, w której pracujemy.

Nie zapominajmy o tym, że ubezpieczyciele to nie organizacje dobroczynne, i że skrupulatnie pilnują swoich pieniędzy. Jeśli stwierdzą, że osoba-pracownik był pod "wpływem"(alkohol narkotyki, dopalaczę) , to ubezpieczenie nie wypłaca żadnego odszkodowania a koszty przenosi na pracodawcę. Znam parę takich spraw osobiście.

Jestem przekonany, że wprowadzanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z najważniejszych aspektów zarządzania firmą. Podobne przekonanie powinno determinować działania wszystkich pracodawców i pracowników. Taki był również cel napisania tego tekstu. Wykorzystałem w nim zarówno własne doświadczenia, jak też informacje otrzymane od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na  pytanie „kto to jest, uprawniony organ do ochrony porządku publicznego?”.

Pamiętajmy o progach, że stan po użyciu alkoholu jest, gdy: stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5‰, a w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg/dm3. Stan nietrzeźwości (pod wpływem) to stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ lub zawartość powyżej 0,25 mg/dmw wydychanym powietrzu.

Janusz Peryt

 

Wyłączenia z ubezpieczenia 

Uwaga od 01-01-2018 Firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są do zapoznania  ubezpieczonych ( tu pracownika ubezpieczonego) do wyłączeń- kiedy ubezpieczenie nie działa. 

Tu przykładowo podajemy fragment zapisów, jakie są obowiązujące w PZU

https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=a9f715c1-ca0e-4621-be3b-84bc2e60b0ed&groupId=10172

Cz wiesz kto wypłaca odszkodowanie w przypadku gdy pracownik ulega wypadkowi pod wpływem alkoholu?

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI § 7 1.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa dotyczące wypadków ubezpieczeniowych powstałych:

 1)  w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii chyba, że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

2)  w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 3) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

4)  podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

 5)  w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach z wyjątkiem działania w obronie koniecznej;

 6)  w związku z umyślnym popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia;

7)  w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa;