Badania trzeźwości pracownika

Obecnie prowadzimy pomiary zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w zakładach pracy na indywidualną prośbę pracownika.

W niektórych firmach pracownicy proszą pracodawców o monitoring stanu trzeźwości w celu utrzymania standardów bezpieczeństwa.

Zapraszam do współpracy tel. 501 134 201 ustniki@ustniki.pl

Inspiracja do naszych działań są liczne wypadki gdzie  przyczyną są używki, przemęczenie napięciem związanym z covid 19.  Z tego powodu jesteśmy przekonani o słuszności wprowadzania procedur które zapobiegną podobnym wypadkom wzorując się na  praktykach w branży lotniczej. 

Badanie trzeźwości pracownika

Kto i w jakich okolicznościach może dokonać badania trzeźwości pracownika na stanowisku pracy i czy zgoda zatrudnionego jest konieczna dla przeprowadzenia takiego testu?

Wedle obowiązujących przepisów, badanie trzeźwości pracownika może odbyć się zarówno na żądanie pracodawcy, jak i pracownika (co dzieje się najczęściej w celu udowodnienia stanu trzeźwości), jednak kwestią wzbudzającą wątpliwości jest to, kto może takie badanie wykonać i czyja zgoda, na czyją prośbę  jest wykonywane. 

Na pracodawcy spoczywa obowiązek niedopuszczenia do pracy zatrudnionego, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu lub spożywania go w czasie pracy. Jednym z pierwszych działań prewencyjnych, które powinien zastosować pracodawca lub upoważniona przez niego osoba (np. kierownik) wobec budzącego wątpliwości podwładnego jest przeprowadzenie "testu równowagi", odsunięcie go od wykonywania obowiązków i poinformowanie go o okolicznościach stanowiących podstawę decyzji zwierzchnika.

Na żądanie pracodawcy

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., kontrolę trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (w praktyce jest nim Policja lub CBA, ABW Straż Graniczna).

 W przypadku, gdy to pracodawca wnioskuje o badanie trzeźwości pracownika, istnieją dwie możliwości: mimo, że przepisy nie precyzują tego wprost, to jeśli pracownik poprosi o taki test, dopuszczalne jest by przełożony samodzielnie przeprowadził badanie alkomatem lub probierzem trzeźwości z zachowaniem staranności poszanowania godności pracownika. Z jego przebiegu należy sporządzić protokół, w którym jasno wskazuje się na objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie testu dane z badania powinny być utajnione przez pracodawcę jak też pracownika. Warto jednak pamiętać, że zatrudniony nie ma obowiązku zgodzić się na badanie. W tej sytuacji, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pracownik faktycznie znajduje się pod wpływem alkoholu, pracodawca nie może sam przeprowadzić badania (co mogłoby stanowić naruszenie dóbr osobistych zatrudnionego), ale ma prawo wezwać w tym celu organ upoważniony – czyli policję lub inne służby. W razie oporu funkcjonariusze mają prawo przetransportować pracownika do szpitala, gdzie pod przymusem zostanie on poddany badaniu krwi. Oznacza to, że w sytuacji wezwania do zakładu organów uprawnionych, prawo do odmowy zrealizowania testów pracownikowi nie przysługuje. Obowiązkowo pracownik musi się poddać badaniu ilościowemu kiedy dochodzi do wypadku lub popełnił przestępstwo.

Na prośbę pracownika prowadzimy również badania testami narkotykowymi- medycznymi dla "profesjonalistów".

.

Definicja art26 "Profesjonalny użytkownik" – osobę będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.  Z Dziennika  Ustaw o wyrobach medycznych.

Bezpośrednim skutkiem realizowanych przez nas działań to zaoszczędzone miliony złotych w związku z płynnością produkcji w firmie i dobrymi relacjom międzyludzkimi oraz powstrzymaniem migracji pracowników.

Działamy dyskretnie, obsługujemy m.in. największe Polskie spółki giełdowe oraz międzynarodowe korporacje.