Badania trzeźwości

Prowadzimy pomiary zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w zakładach pracy oraz indywidualnie. Korzystamy z atestowanych przez PZH jednorazowych ustników z zaworem.

Zapraszam do współpracy tel. 501 134 201 ustniki@ustniki.pl

Inspiracja do naszych działań jest zeszłoroczny wypadek autobusu na S8 w Warszawie gdzie zginęła 1osoba a klika zostało rannych. Z tego powodu jesteśmy przekonani o słuszności wprowadzaniu procedur które zapobiegną podobnym wypadkom wzorując się na praktykach z branży lotniczej. 

Badanie trzeźwości pracownika

Kto i w jakich okolicznościach może dokonać badania trzeźwości pracownika na stanowisku pracy i czy zgoda zatrudnionego jest konieczna dla przeprowadzenia takiego testu?

Wedle obowiązujących przepisów, badanie trzeźwości pracownika może odbyć się zarówno na żądanie pracodawcy, jak i pracownika (co dzieje się najczęściej w celu udowodnienia trzeźwości), jednak kwestią wzbudzającą wątpliwości jest to, kto może takie badanie wykonać i czyja zgoda jest konieczna.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek niedopuszczenia do pracy zatrudnionego, wobec którego zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu lub spożywania go w czasie pracy. Jednym z pierwszych działań prewencyjnych, które powinien zastosować pracodawca lub upoważniona przez niego osoba (np. kierownik) wobec budzącego wątpliwości podwładnego jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków i poinformowanie go o okolicznościach stanowiących podstawę decyzji zwierzchnika.

Na żądanie pracodawcy

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011 r., kontrolę trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (w praktyce jest nim policja lub CBA, ABW Straż Graniczna).

 W przypadku, gdy to pracodawca wnioskuje o badanie trzeźwości pracownika, istnieją dwie możliwości: mimo, że przepisy nie precyzują tego wprost, to jeśli podwładny wyrazi zgodę, dopuszczalne jest, by przełożony samodzielnie przeprowadził badanie alkomatem lub probierzem trzeźwości. Z jego przebiegu należy sporządzić protokół, w którym jasno wskazuje się na objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie testu. Warto jednak pamiętać, że zatrudniony nie ma obowiązku zgodzić się na badanie. W tej sytuacji, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pracownik faktycznie znajduje się pod wpływem alkoholu, pracodawca nie może sam przeprowadzić badania (co mogłoby stanowić naruszenie dóbr osobistych zatrudnionego), ale ma prawo wezwać w tym celu organ upoważniony – czyli policję lub inne służby. W razie oporu funkcjonariusze mają prawo przetransportować pracownika do szpitala, gdzie pod przymusem zostanie on poddany badaniu krwi. Oznacza to, że w sytuacji wezwania do zakładu organów uprawnionych, prawo do odmowy zrealizowania testów pracownikowi nie przysługuje. Obowiązkowo pracownik musi się poddać badaniu ilościowemu kiedy dochodzi do wypadku lub popełni przestępstwo.

Prowadzimy również badania testami narkotykowymi, medycznymi dla "profesjonalistów".

Osoba przeprowadzająca test powinna być "profesjonalistą".

Definicja art26 "Profesjonalny użytkownik" – osobę będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.  Z Dziennika  Ustaw o wyrobach medycznych.

Bezpośrednim skutkiem realizowanych przez nas działań to zaoszczędzone miliony złotych w związku z płynnością produkcji w firmie i dobrymi relacjom międzyludzkimi.

Działamy dyskretnie, obsługujemy m.in. największe Polskie spółki giełdowe oraz międzynarodowe korporacje.