Protokół z badania pracownika alkomatem po zmianch 2023

Cena:20.00
Do koszyka

Nr rejestr. ……………………..                                        ………………………………………………             /znak sprawy/                                                 /miejscowość, data/                     

PROTOKÓŁ

z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym
dokonującym pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika oraz ustawy o wych. w trzeźwości Art. 17. 1. i 2 .

za zgodą osoby niedopuszczonej lub odsuniętej od pracy, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, przeprowadzono badanie ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Pana (i):

imię i nazwisko badanego: ……………………………………………………………………………………………,

wzór wzór wzór wzór