Badamy pracowników na zawartość alkoholu i innych substancji  psychoaktywnych "kontrolowanych" w: wydychanym powietrzu, ślinie, pocie, włosach na zlecenie pracodawcy.

Badania takie odbywają się za zgodą pracownika i wynikają z wcześniej podpisanych zobowiązań przez pracownika, zawartych w regulaminie pracy.

 

Badamy włosy, wyznaczamy ETG- ETG to marker który wskazuje na ilości spożywanego alkoholu. ETG wbudowuje się w strukturę rosnących włosów wraz z konsumpcją alkoholu. 

Na podstawie wyniku tego badania, określa sie intensywność spożywania alkoholu.

Badanie to pomaga stwierdzić czy osoba  nadużywa alkohol.

Metoda ta polecana jest m.in. dla kandydatów i pracowników pełniących prace szczególnie niebezpieczne  które  wymagające bezwzględnej trzeźwości (szeroko pojętej) 24h.

Link do zakładki  badania włosów    http://ustniki.pl/analiza-wosow

 

Prowadzimy w zakładach pracy działania uświadamiające, motywujące pracowników  do zdrowego trybu życia.

Jest to najskuteczniejsza forma prewencji a zarazem budująca więzi międzyludzkie i zespół.

Działania te nie zakłócają świadczenia pracy, działamy w tzw. przerwach, dostosowujemy się do rytmu pracy pracowników.

Efektem takich działań są m.in. nawet kilkuletnie okresy bezwypadkowe.

 

 

Pomagamy w wypełnianiu protokołu z wykonanych badań. Wzór protokołu poniżej:

 

 

 

 

(Liczba porządkowa

w rejestrze badań)                                                    (miejscowość i data)                             ........................................................................................................ .........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                      

 

 


Protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym

 

................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko przeprowadzającego badanie, nazwa jednostki organizacyjnej )

................................................................................................................................................

(lub nazwa zakładu pracy, imię , nazwisko i stanowisko przeprowadzającego badanie )

działając na podstawie :

1) art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1286,1893 i 1916, ),*)

2) art. 47 ust. 1 ustawy powołanej w pkt. 1,*)

3) art. 129, 128 i art. 129k  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r  poz. 1137, z późn. zm.),*)

4) art. 54 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.),*)

5) art. 74 § 2 i 3 oraz art. 308 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.),*)

oraz § 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie   badań na  zawartość alkoholu  w  organizmie (Dz. U. z 2015r.  poz. 2153)

6).........................................................................................................................................................................................................................................................

 

przeprowadzono badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu:

 

..................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, osoby badanej, nr PESEL  jeżeli nie posiada podać serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

...................................................................................................................................................................

Wiek i płeć............................................................................................................................

Wzrost ……………………………… masa ciała…………………………………………………………….

 

 Informacje o chorobach ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

......................................................................................................................................................

Badanie stanu trzeźwości przeprowadzono urządzeniem elektronicznym: ………………………….

...................................................................................................................................................................

 

 

zgodnie z instrukcją użytkowania tego urządzenia.

 

Tabela dokonanych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu:

Lp.

Pomiar

Czas pomiaru

(godz. min.)

Wynik pomiaru

 mg/dm³ lub (‰)

1

pierwszy pomiar

   

2

drugi pomiar

   

3

trzeci pomiar

   

 

 

Czynności dokonano w związku z: .......................................................................................................

                                                                                   

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

Badany oświadczył, że w ciągu ostatnich 24 godzin, spożywał napoje alkoholowe :

 Rodzaj………………………………………………………………………………………………………………

w ilości......................................................................................................................................................

dnia......................................................... o godz. ....................................................................................

 

 

Badanie trzeźwości zostało przeprowadzone w obecności:

..................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………......

Uwagi........................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

clip_image001.gif 

 

Badany:

 

  1) żąda / nie żąda*) badania urządzeniem elektronicznym  metodą spektometrii w podczerwieni

 

 

  2) żąda / nie żąda*) przeprowadzenia badania krwi

 

 

 

 

  ……......................................................................                                      ………..................................................         

 podpis badanego (czytelnie imię i nazwisko  podpis przeprowadzającego badanie)                                                                                                                       

     –( w razie odmowy podpisania protokołu podać jej przyczynę)                                                  

                                

       

..........................................................................................

         podpis osoby (czytelnie imię i nazwisko), w obecności której badanie

przeprowadzono – w razie odmowy podpisania protokołu - podać jej przyczynę

------------------------------

*) niepotrzebne skreślić

**)  w przypadku: 1)  policjanta – podać również jednostkę organizacyjną Policji;

                             2)  pozostałych osób – podać adres zamieszkania.

 

 

 

 

   

 W celu zasięgnięcia dalszych - bardziej szczegółowych informacji, proszę o bezpośredni kontakt z numerem tel.: 22-631-32-78 lub 501-134-201